flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                             Рішення загальних зборів суддів                      Рішення загальних зборів
                                                                                                             Миколаївського апеляційного суду                  працівників апарату
                                                                                                             № 2 від 21 лютого 2019 р.,                                Миколаївського апеляційного суду
                                                                                                             зі змінами, внесеними                                        № 1 від 21 лютого 2019 р.,
                                                                                                             рішенням зборів суддів                                      зі змінами, внесеними
                                                                                                             Миколаївського апеляційного суду                  рішенням загальних зборів
                                                                                                             №2 від 13 квітня 2020 р.                                    працівників апарату
                                                                                                             Миколаївського апеляційного суду                  №1 від 14 квітня 2020 р.
                                                                                                                                                                                                         

ПРАВИЛА
ВНУТРІШНЬОГО СЛУЖБОВОГО (ТРУДОВОГО) РОЗПОРЯДКУ
МИКОЛАЇВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ

 

             І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


      1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового (трудового) розпорядку Миколаївського апеляційного суду (далі – Суд), режим роботи, умови перебування працівника суду в Миколаївському апеляційному суді та забезпечення раціонального використання його робочого часу.
      2. Службова (трудова) дисципліна в Миколаївському апеляційному суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівником суду своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
      3. Правила внутрішнього службового (трудового) розпорядку в Миколаївському апеляційному суді розроблені з урахуванням основних вимог Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу», Правил поведінки працівника суду, Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених Наказом Національного агентства України з питань державної служби 03.03.2016 р. № 50.
      4. Правила внутрішнього службового (трудового) розпорядку суду поширюються на працівників Миколаївського апеляційного суду: суддів, державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», працівників патронатної служби суду, працівників, які виконують функції з обслуговування, робітників та службовців та доводяться до відома всіх працівників апарату, які працюють у Миколаївському апеляційному суді, під підпис.
      5. Правила визначають режим праці, засади регулювання трудових відносин та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, забезпечення трудової і виконавчої дисципліни, раціонального використання робочого часу, високої ефективності і підвищення якості праці шляхом створення необхідних умов для нормальної високопродуктивної роботи працівників, умов стимулювання, свідомого і сумлінного виконання працівниками своїх трудових обов`язків.
      Діяльність працівників апарату суду грунтується на таких основних принципах:
        - служіння українському народу;
        - законності;
        - гуманізму;
        - верховенства права – забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина;
        - професіоналізму, доброчесності, політичної неупередженості, ефективності, компетентності, ініціативності, чесності, стабільності, прозорості, патріотизму;
        - персональної відповідальності.
      6. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються головою суду та керівником апарату суду в межах наданих їм законом повноважень, а у випадках, передбачених  законодавством України, спільно або за погодженням із загальними зборами суддів.
      7. Правила поширюються на всіх працівників суду, незалежно від посади та порядку призначення, і є обов`язковими для всіх працівників суду.

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В СУДІ      1. Працівники апарату суду повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
      2. Працівники апарату суду у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
      3. Працівники апарату суду повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
      4. Працівники апарату суду під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.
      5. Працівники апарату суду повинні дотримуватися ділового стилю одягу, виглядати професійно і охайно.IIІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 

      3.1. Порядок зарахування та виключення зі штату суду суддів


      3.1.1. Порядок зарахування суддів до штату суду та виключення їх зі штату суду здійснюються відповідно до Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та чинного трудового законодавства на підставі наказу, що видається головою суду згідно з актом про обрання, переведення на посаду судді чи звільнення з посади судді.
      3.1.2. При зарахуванні до штату суду суддя повинен подати до відділу з питань персоналу та організаційної роботи такі документи:
          - заяву про зарахування;
          - трудову книжку;
          - копії документів про освіту у тому числі про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;
          - власноручно заповнену особову картку;
          - копію паспорта;
          - копію військового квитка;
          - копію документів про надання пільг.
      3.1.3. Суддя відраховується зі штату суду у зв`язку зі звільненням з посади судді або припиненням повноважень судді з підстав, передбачених Конституцією України:
      Про наявність підстави для припинення повноважень судді голова суду повідомляє Вищу раду правосуддя. До повідомлення додаються документи, які свідчать про наявність підстави для припинення повноважень судді.

 

3.2. Порядок призначення та звільнення працівників апарату суду


        3.2.1. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладання трудового договору в установленому законом порядку.
Призначення на посади та звільнення з посад працівників здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», “Про державну службу”, діючого трудового законодавства.
        3.2.2. Працівники приймаються на роботу за трудовими договорами, на посади державних службовців особи призначаються на конкурсній основі, крім призначення на посади керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, помічників суддів та випадків, коли законами України передбачено інше.
Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають Присягу державного службовця.
        3.2.3. Під час укладення трудового договору громадяни зобов‘язані подати:
            · паспорт або інший документ, що посвідчує особу та його копія;
            · трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;
            · диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку та його копія;
            · довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, та її копію;
            · військовий квиток та його копію;
            · згода на обробку персональних даних.
        Помічники суддів також до перелічених документів подають копію посвідчення про вільне володіння державною мовою.
        Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, крім перелічених, зобов‘язані подати ще й такі документи:
            · особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4х6 сантиметрів;
            · декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за попередній рік;
            · документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації та їх копії;
            · посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
            · заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».
         3.2.4. Прийом на роботу працівників апарату суду оформляється наказом керівника апарату апеляційного суду, який оголошується працівнику під розписку. Призначення на посаду помічника судді здійснюється на підставі подання судді.
         3.2.5. З метою перевірки професійного рівня і ділових якостей працівника апарату суду при прийнятті на роботу може встановлюватись випробування строком до шести місяців, відповідно до чинного законодавства, про що зазначається в наказі про прийняття на роботу.
         3.2.6. Під час прийняття на роботу працівника або в разі переведення його у встановленому порядку на іншу роботу адміністрація зобов‘язана:
            · роз'яснити працівникові його права й обов'язки та істотні умови праці;
            · ознайомити працівника з Правилами внутрішнього службового (трудового) розпорядку та посадовою інструкцією під розписку;
            · визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
            · проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.
         3.2.7. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58.
Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформлюється не пізніше п`яти днів після прийняття на роботу.
Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі з питань персоналу суду. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника кадрової служби суду.
         3.2.8. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.
         3.2.9. Працівники апарату суду мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво суду письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, керівництво суду повинно розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.
За домовленістю між працівником і керівництвом суду трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення.
Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється згідно з положенням Закону України «Про державну службу»
        3.2.10. Припинення трудового договору з працівником апарату суду оформлюється наказом керівника апарату суду.
        3.2.11. Керівник структурного підрозділу при звільненні працівника повинен забезпечити передачу цим працівником всіх службових документів та матеріальних цінностей іншій особі.
        3.2.12. В день звільнення адміністрація зобов‘язана видати працівнику його трудову книжку із занесеним до неї записом про звільнення та провести з ним остаточний розрахунок. Записи про звільнення в трудову книжку повинні заноситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з обов‘язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважається останній день роботи. Працівник суду, що звільняється, зобов’язаний надати в цей день начальнику відділу з питань персоналу суду заповнений обхідний лист (додаток 1), який свідчить про здачу ним матеріальних цінностей відповідальним особам суду.

 

ІV. ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ


4.1. Основні права та обов`язки судді

 

        4.1.1. Права та обов`язки судді, пов`язані зі здійсненням правосуддя, визначаються Конституцією України, статтею 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Кодексом професійної етики судді та іншими законами.

        4.2. Основні права та обов`язки працівників апарату суду

        4.2.1. Працівники апеляційного суду, мають право:

        1) користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією України та законами України;
        2) брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;
        3) на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;
        4) вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;
        5) на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей;
        6) на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який йому присвоюється, досвіду та стажу роботи;
        7) на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;
        8) на відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
        9) на професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного органу;
       10) на участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів;
       11) на оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності;
       12) на захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб;
       13) захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та в судовому порядку.

       Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

       3.2.2. Працівники зобов'язані:
1) дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України;
2) не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;
3) сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;
4) виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;
5) шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;
6) забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;
7) дотримуватись ділового стилю у зовнішньому вигляді;
8) постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;
9) своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників;
10) діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу;
11) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;
12) після завершення робочого часу працівники апарату суду, які останніми залишають робочі місця, зобов`язані вимикати світло в кабінетах, в яких вони безпосередньо працюють, а також коридорах та холах суду, на яких розміщені ці кабінети;
13) суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, в кабінетах та у місцях загального користування) апеляційного суду.
Працівники несуть також інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

      4.2.3. Невідкладно повідомляти керівництво та відділу з питань персоналу про свою тимчасову непрацездатність.
      4.2.4. Коло обов'язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників.
      4.2.5. Працівникам апарату суду заборонено споживати пиво, алкогольні та слабоалкогольні напої у приміщенні Миколаївського апеляційного суду та на прилеглих до нього територіях.
      4.2.6. З метою реалізації принципу неупередженості суддів та працівників апарату суду, обмеження їхнього позапроцесуального спілкування з представниками сторін у справах, а також з метою посилення їхньої безпеки, усім працівникам суду безумовно дотримуватись вимог щодо обмеження доступу представників сторін у справах та інших осіб до 2-го (частково), 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го поверхів приміщення суду.

 

V. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА СУДУ

 

     5.1. Обов`язки голови суду визначені статтею 29 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
     5.2. Керівник апарату суду відповідно до наданих повноважень:
     1) здійснює безпосереднє керівництво апаратом суду, забезпечувати організацію роботи структурних підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду;
     2) взаємодіє з Державною судовою адміністрацією України, органами суддівського самоврядування, Службою судової охорони, органами державної влади, органами місцевого (окружного) самоврядування, іншими установами, підприємствами й організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності суду;
     3) вживає заходів для забезпечення належних умов діяльності суду;
     4) забезпечує підготовку планів роботи суду для затвердження головою суду, а також здійснює контроль за виконанням запланованих заходів;
     5) координує здійснення організаційних заходів щодо підготовки зборів, оперативних нарад;
     6) інформує збори суддів про свою діяльність, забезпечує виконання рішень зборів суддів з питань внутрішньої діяльності суду;
     7) здійснює організаційне забезпечення ведення судової статистики, діловодства в суді, обліку та зберігання судових справ;
     8) забезпечує функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (до початку її функціонування – автоматизованої системи документообігу суду), автоматизованого розподілу справ між суддями;
     9) здійснює організаційне забезпечення для належної роботи бібліотеки суду;
    10) забезпечує розроблення й подання на затвердження в установленому порядку структури та штатного розпису апарату суду, його штатної чисельності;
    11) затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників апарату суду;
    12) здійснює контроль за дотриманням працівниками апарату суду посадових інструкцій, положень про структурні підрозділи апарату суду, положення про апарат суду, Правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку, Правил поведінки працівника суду, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб, правил техніки безпеки та вимог інших документів, які регламентують роботу суду;
    13) забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері державної служби, є керівником державної служби в апарату суду;
    14) виконує функції роботодавця для працівників апарату суду, які не є державними службовцями;
    15) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців апарату суду, працівників патронатної служби, працівників, які виконують функції з обслуговування;
    16) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни працівниками апарату суду;
    17) заохочує працівників апарату суду та накладає на них дисциплінарні стягнення;
    18) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців та інших працівників апарату суду;
    19) подає на затвердження в установленому порядку до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або її відповідному територіальному органу, перелік посад працівників апарату суду, які виконують функції з обслуговування;
    20) забезпечує своєчасне формування та надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України наявної в суді інформації щодо суддів, їх професійної діяльності для формування суддівського досьє;
    21) визначає місце, строк відрядження, режим роботи в період службового відрядження працівників апарату суду й завдання до виконання;
    22) подає для затвердження загальними зборами (конференцією) працівників апарату суду Правила внутрішнього службового (трудового) розпорядку суду, розроблені на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку;
    23) затверджує Положення про преміювання працівників апарату суду на підставі Типового положення про преміювання;
    24) встановлює надбавки, доплати та премії працівникам апарату суду, у тому числі помічнику голови суду, помічнику заступника голови суду, помічнику секретаря судової палати, помічникам суддів відповідно до Положення про преміювання відповідного суду;
    25) затверджує Положення про порядок проходження у суді стажування осіб, які претендують на посаду помічника судді;
    26) утворює дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців апарату суду;
    27) здійснює інші повноваження керівника державної служби суду відповідно до Закону України "Про державну службу";
    28) організовує та контролює своєчасне внесення до Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (до початку її функціонування – автоматизованої системи документообігу суду) відомостей про набрання судовим рішенням законної сили, направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень;
    29) здійснює організаційні заходи щодо підтримання приміщення суду в стані, придатному для належного його функціонування, проведення капітального та поточного ремонтів, технічного оснащення приміщень, інформаційно-технічного забезпечення, створення безпечних і комфортних умов для суддів, працівників апарату суду та осіб, які перебувають у суді, а також заходи інженерно-технічного забезпечення з організації конвоювання та тримання в судах обвинувачених (підозрюваних) та з проведення процесуальної дії з учасниками кримінального провадження, щодо яких вжито заходів безпеки;
    30) організовує облік, видачу, знищення посвідчень працівників апарату суду (державних службовців, працівників апарату суду, які займають посади патронатної служби, осіб, які виконують функції з обслуговування та робітників);
    31) організовує контроль за обліком приєднаних до провадження речових доказів, що зберігаються не при справі, вживає заходів щодо обладнання спеціальних приміщень і сховищ для їх зберігання у відповідних умовах та стані; 
    32) виконує доручення голови суду та його заступників, рішення зборів суддів щодо організаційного забезпечення діяльності суду;
    33) виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням діяльності суду;
    34) під час укладення трудового договору роз’ясняє працівникові його права і обов’язки, інформує про умови праці та розмір заробітної плати;
    35) затверджує чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника;
    36) забезпечує прозорість та об`єктивність під час оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
    37) організовує планування роботи з персоналом апарату суду, у тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», забезпечує прозорість і об`єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»;
    38) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «В», звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу»;
    39) присвоює ранги державним службовцям суду, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
    40) виплачує працівникам заробітну плату регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів; у разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;
    41) постійно вдосконалює організацію роботи суду, забезпечувати підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників;
    42) створює умови для ефективного використання робочого часу, підтримує та розвиває ініціативу та активність працівників;
    43) не приховує факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки працівників.


VІ. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ        1. Тривалість робочого часу працівника суду становить 40 годин на тиждень.
        2. В Миколаївському апеляційному суді встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.
        Режим роботи Миколаївського апеляційного суду встановлюється з урахуванням загальноприйнятого режиму роботи підприємств, установ і організацій у певній місцевості, а саме: понеділок – четвер з 08:00 до 17:00, п’ятниця з 08:00 до 15:45, перерва з 12:00 до 12:45.
        У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у суді (його структурному підрозділі), може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.
        За ініціативою працівника за погодженням керівництва суду для цього працівника може бути встановлений режим дистанційної роботи (виконання обов’язків за посадою за межами адміністративної будівлі суду).
        Судді режим дистанційної роботи встановлюється наказом голови суду за заявою судді.
        Працівнику апарату суду режим дистанційної роботи встановлюється наказом керівника апарату суду за заявою працівника апарату суду і згодою його безпосереднього керівника.
        У наказі про встановлення режиму дистанційної роботи визначається обсяг завдань за посадою, строки їх виконання.
        Для працівника суду обсяг завдань за посадою за межами адміністративної будівлі суду повинен визначатись з урахуванням тривалості його робочого часу.
        За межами адміністративної будівлі суду можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:
          -використання інформації з обмеженим доступом;
          -доступу до комп'ютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення державного органу;
          -обов'язкового перебування в приміщенні суду (залучення інших працівників суду для проведення консультацій, нарад тощо).
       Час виконання працівником суду завдань за посадою за межами адміністративної будівлі суду обліковується як робочий час.
       Режим роботи прибиральників службових приміщень встановлюється окремим наказом керівника апарату суду.
       3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для працівника апарату суду з урахуванням режиму роботи суду.
       Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і працівник апарату суду може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.
       4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
       5. Працівникам забороняється відволікати іншого працівника від виконання його посадових обов’язків.
       6. Працівник, який з`явився на робочому місці в стані алкогольного сп`яніння, не допускається до роботи в цей день, про що відповідальними особами складається акт. До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни повинне бути отримане письмове пояснення. Відповідно до чинного законодавства, на підставі наявних матеріалів вирішується питання щодо притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, про що видається наказ.
       7. Облік робочого часу в Миколаївському апеляційному суді здійснюється у відповідному табелі обліку використання робочого часу (далі - табель).
З метою забезпечення контролю своєчасного виходу/прибуття на роботу відомості подаються керівниками структурних підрозділів керівнику апарату суду та до відділу з питань персоналу та організаційної роботи.
       8. Питання зміни часу початку та закінчення роботи для окремих працівників, за необхідності, вирішується керівництвом суду в індивідуальному порядку.
       9. Вихід працівника апарату суду за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника, керівника апарату суду з обов’язковою відміткою у Журналі реєстрації місцевих відряджень.


VIІ. ВІДПУСТКИ

 

       1. Працівникам суду надаються щорічні (основна і додаткова), творчі, соціальні, відпустки без збереження заробітної плати, відпустки у зв’язку з навчанням відповідно до чинного законодавства України.
       2. Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддям надається щорічна оплачувана основна відпустка тривалістю 30 робочих днів з виплатою суддівської винагороди та допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.
Суддям, які мають стаж роботи більше 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.
       3. Щорічна відпустка надається працівникам апарату суду – працівникам, які виконують функції з обслуговування та робітникам тривалістю не менше 24 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку.
       4. Працівникам патронатної служби - помічникам суддів надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дня з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку.
       Помічникам суддів надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці, пов`язаної з роботою на персональному комп`ютері. Максимальна тривалість цієї відпустки становить 4 календарних дні.
       5. Відповідно до Закону України «Про державну службу» працівникам - державним службовцям надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку.
      Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 270 «Про надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток», за кожний рік державної служби після досягнення п`ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більше 15 календарних днів.
      Додаткова відпустка надається державним службовцям одночасно із щорічною основною оплачуваною відпусткою або окремо від неї за згодою між державним службовцем і керівником апарату суду відповідно до затвердженого графіка відпусток.
      Додаткову відпустку на прохання державного службовця може бути поділено на частини будь-якої тривалості.
      6. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується головою суду на кожен календарний рік не пізніше 15 січня.
      Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення належної діяльності суду та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку.
      Графік доводиться до відома всіх працівників суду.
      7. Надання відпусток суддям оформляється наказом голови суду, працівникам апарату суду – наказом керівника апарату суду.
      8. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.
      9. За наказом (розпорядженням) керівника апарату суду державні службовці можуть бути відкликані із щорічних відпусток відповідно до Порядку відкликання державних службовців із щорічної відпустки, затверджений Постановою КМУ від 25 березня 2016 р. № 230. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році з відшкодуванням непередбачуваних витрат державного службовця у зв`язку з його відкликанням з відпустки.
      Відкликання зі щорічної відпустки інших категорій працівників допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої статті 79 КЗпП України та в  
      У разі відкликання працівника зі щорічної відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

 


VІІІ. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРАЦІВНИКА АПАРАТУ СУДУ
ПРО СВОЮ ВІДСУТНІСТЬ


        1. Працівник апарату суду повідомляє свого безпосереднього керівника (помічники суддів – відповідного суддю) та керівника апарату суду (або особу, яка виконує його обов’язки) про свою тимчасову відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
        У разі тимчасової непрацездатності працівник апарату суду повідомляє відділ з питань персоналу та організаційної роботи про відсутність його на роботі або його безпосередній керівник одразу після отримання такого повідомлення від підлеглого.
       2. У разі недотримання вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівника апарату суду на робочому місці.
       3. У разі ненадання працівником апарату суду доказів поважності причини своєї відсутності на роботі більш трьох годин протягом усього робочого дня, ця відсутність розглядається як порушення трудової дисципліни та кваліфікується як прогул без поважних причин.ІХ. ПЕРЕБУВАННЯ ПРАЦІВНИКА АПАРАТУ СУДУ У ПРИМІЩЕННІ МИКОЛАЇВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ У ВИХІДНІ, СВЯТКОВІ, НЕРОБОЧІ ДНІ ТА ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ1. Для виконання невідкладних завдань працівник апарату суду може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.
Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника апарату суду не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.
2. Керівник апарату за потреби може залучати працівників апарату суду до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.
Чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом з питань персоналу та організаційної роботи і затверджується керівником апарату.
3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник, його посада, місце, дата та строк чергування.
4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом з питань персоналу та організаційної роботи керівнику апарату суду для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.
5. У разі залучення працівника апарату суду до роботи понад установлену тривалість робочого дня у суді запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.
За роботу в зазначені дні (час) працівникам апарату суду надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників.
6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.
7. Працівники апарату суду повинні звільнити службові приміщення після закінчення робочого часу. Після закінчення робочого часу працівники суду можуть перебувати у приміщенні суду за погодженням з керівником апарату суду чи його заступниками.

 

Х. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

 

1. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі до працівників апарату суду можуть застосовуватись такі заохочення:
· оголошення подяки;
· нагородження почесною грамотою.
5. Заохочення оголошуються в розпорядженні керівника апарату суду, доводяться до відома працівника або всього колективу.
6. За особливі заслуги працівники апарату суду представляються до заохочень Державної судової адміністрації України, Ради суддів України, Верховного Суду, інших органів державної влади, місцевих органів виконавчої влади, державних нагород та присвоєння почесних звань.
7. Подання про відзначення і додані до нього документи з нагоди державного чи професійного свята, попередньо, не пізніш як за місяць до відповідної події, розглядаються головою та керівником апарату Миколаївського апеляційного суду.
8. Всі заохочення заносяться до трудової книжки працівника.

 

ХІ. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

1. За порушення трудової дисципліни, цих Правил до працівника апарату суду може бути застосовано один з таких заходів стягнення:
· догана;
· звільнення.
Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.
До державних службовців за вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто противоправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконання державним службовцем своїх посадових обов`язків та інших вимог, встановлених Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення:
· зауваження;
· догана;
· попередження про неповну службову відповідність;
· звільнення з посади державної служби.
2. Судді до дисциплінарної відповідальності можуть бути притягнені на підставах і в порядку, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
3. Дисциплінарні стягнення до працівників апарату суду застосовуються керівником апарата суду та оформляються наказом, який оголошується працівникові під розписку.
4. Дисциплінарні стягнення до працівників патронатної служби – помічників суддів здійснюється керівником апарату суду за погодженням з суддею.
5. До застосування дисциплінарного стягнення керівник апарату суду повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У разі відмови працівника апарату суду дати письмові пояснення складається відповідний акт.
6. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення на працівника апарату суду не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
Дисциплінарне стягнення до державного службовця застосовується не пізніше шести місяців з дня виявлення дисциплінарного проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці, а також не застосовується, якщо минув один рік після його вчинення.
За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.
7. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника апарата суду не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.


ХІІ. ДОТРИМАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ1. Керівництво суду зобов’язано забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.
Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки в суді здійснюється відповідальною особою з охорони праці.
2. Працівники суду повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками суду, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Миколаївському апеляційному відповідає керівник апарату та відповідальна особа за охорону праці.

 

ХIІI. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ДІЛОВОДСТВА (СПРАВ) І МАЙНА ПРАЦІВНИКОМ СУДУ

 

1. Працівник суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій керівником апарату суду особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою та працівником, який звільняється, а також обхідним листом, який підписується всіма керівниками структурних підрозділів суду та завідувачем архівом.
Один примірник акта видається працівнику суду, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника. Обхідний лист також долучається до особової справи працівника.
3. Працівник суду, що звільняється, зобов’язаний повернути своє службове посвідчення до відділу з питань персоналу та організаційної роботи у день звільнення.

 


ХІV. ПРОПУСКНИЙ РЕЖИМ ДО ПРИМІЩЕННЯ СУДУ

 

1. У Миколаївському апеляційному суді встановлено пропускний режим. Працівники суду безперешкодно пропускаються до приміщення суду через електронну систему контролю доступу до суду за допомогою електронних радіочастотних ключів.
2. Реєстрація входу та виходу працівників апарату суду з приміщення здійснюється за допомогою електронних ключів та є обов`язковою.
Працівники апарату суду зобов`язані відмітити свій прихід та вихід з приміщення у порядку, встановленому у суді, шляхом проведення персональних електронних радіочастотних ключів.
3. У випадку виходу з ладу електронної системи контролю доступу в приміщення або в разі відсутності електронного ключа працівники апарату суду допускаються до службового приміщення суду при пред`явленні службового посвідчення та з обов`язковим написанням заяви на ім`я керівника апарату суду.
4. До початку проведення нарад, конференцій та інших масових заходів, відділом, відповідальним за проведення заходу, подаються списки запрошених осіб представникам батальйону КОП Нацгвардії України. Пропуск запрошених до приміщення здійснюється за наявності документів, що посвідчують особу.
5. Працівникам апарату суду заборонено проводити у приміщення суду сторонніх осіб, як у робочий, так і позаробочий час.

 

ХV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку є підставою для притягнення працівника суду до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку, вирішуються керівником апарату суду.
Правила внутрішнього службового (трудового) розпорядку доводяться до працівників суду під розписку та вивішуються в приміщенні суду на дошках оголошень.