flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням зборів суддів Апеляційного суду Миколаївської області

від 4 квітня 2016 року

(протокол № 2)

(з урахуванням змін і доповнень згідно з рішенням зборів суддів від 15 липня 2016 року (протокол № 3))

 (зі змінами та доповненнями  внесеними згідно з рішенням зборів суддів  від 26 вересня 2016 року (протокол № 4))

(зі змінами та доповненнями  внесеними згідно з рішенням зборів суддів  від 15 лютого 2017 року (протокол № 1))

(зі змінами та доповненнями  внесеними згідно з рішенням зборів суддів  від 24березня 2017 року (протокол № 2))

(зі змінами та доповненнями  внесеними згідно з рішенням зборів суддів  від 20 липня  2017 року (протокол № 5))

(зі змінами та доповненнями  внесеними згідно з рішенням зборів суддів  від 27 жовтня 2017 року (протокол № 2)) 

(зі змінами та доповненнями  внесеними згідно з рішенням зборів суддів  від 19 грудня 2017 року (протокол № 8)) 

(зі змінами та доповненнями  внесеними згідно з рішенням зборів суддів  від 12 лютого 2018 року (протокол № 1)) 

(зі змінами та доповненнями  внесеними згідно з рішенням зборів суддів  від 11 травня 2018 року (протокол № 2))

 (зі змінами та доповненнями  внесеними згідно з рішенням зборів суддів  від 11 травня 2018 року (протокол № 2))

(зі змінами та доповненнями  внесеними згідно з рішенням зборів суддів  від 25 липня 2018 року (протокол № 4))

 

Засади використання автоматизованої системи

документообігу суду в Апеляційному суді Миколаївської області

 

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Апеляційному суді Миколаївської області (надалі – Засади) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року (надалі – КПК 1960 року), Кримінального процесуального кодексу України 2012 року (надалі – КПК), Цивільного процесуального кодексу України (надалі – ЦПК) в редакції Закону України від 3 жовтня 2017 року, Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі – КУпАП), Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (в редакції Рішення Ради суддів України від 2 квітня 2015 року № 25, з наступними змінами і доповненнями) (надалі – Положення), Типового положення про збори суддів судів загальної юрисдикції, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 4 червня 2015 року № 45.

(Пункт 1.1. доповнений словами та цифрами на підставі рішення зборів суддів від 19 грудня 2017 року (протокол №8))

1.2. Засади розроблено з метою визначення повноважень та порядку розгляду зборами суддів Апеляційного суду Миколаївської області (надалі – Суд) питань щодо функціонування автоматизованої системи документообігу Суду, особливостей автоматизованого розподілу судових справ між суддями, порядку формування колегій суддів для здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із функціонуванням автоматизованої системи документообігу суду, здійснюється відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про доступ до судових рішень», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних»,  інших нормативно-правових актів та цих Засад.

При цьому, концептуальним є зазначення, що кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою автоматично в суді першої інстанції та залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення, та який повинен обов’язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні.

1.4. В Суді використовується комп’ютерна програма «Д-3», розроблена адміністратором автоматизованої системи для загальних судів.

1.5. Збори суддів Суду мають лише ті повноваження, щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи, які визначені Положенням (п.1.4.9.).

 

 1. Розподіл судових справ між суддями.

 

2.1. В Суді відповідно до рішення зборів суддів запроваджено спеціалізацію суддів з розгляду справ у порядку цивільного судочинства, кримінального судочинства та справ про адміністративні правопорушення.

2.2. Визначення судді-доповідача, який є і головуючим, для розгляду цивільної справи, кримінальної справи, матеріалів кримінального провадження, апеляційної скарги, заяви, подання,  клопотання, в тому числі апеляційної скарги в справі про адміністративні правопорушення (надалі - справа), здійснюється за допомогою автоматизованої системи документообігу суду (надалі – АСДС) під час реєстрації відповідних документів, а також в інших випадках визначення складу суду на будь-якій стадії судового процесу, за принципом випадковості та в хронологічному порядку надходження справ з дотримання вимог процесуального законодавства із загальної кількості суддів, які в день реєстрації перебувають на роботі та мають право брати участь у перевірці в апеляційному порядку вироків, рішень, постанов і ухвал, що  оскаржуються, а також мають право розглядати заяви, подання і клопотання.

2.3. Справи розподіляються з урахуванням спеціалізації суддів, навантаження кожного судді, заборони брати участь у перегляді рішень для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого порушується питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні, закінчення терміну повноважень судді, а також в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

2.4. Реєстрація клопотань  щодо негласних слідчих (розшукових) дій в автоматизованій системі здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку без розкриття відомостей про особу, стосовно якої заплановано проведення негласної  слідчої (розшукової) дії, та виду цієї слідчої дії.

2.5. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в АСДС за такими правилами:

із загального списку суддів визначаються судді, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу;

для суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється розрахунок коефіцієнтів навантаження;

із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження, здійснюється визначення судді-доповідача для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості.

2.6. Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з Положенням, цими Засадами, а також з урахуванням дотримання правил поєднання судових справ.

2.6.1. З автоматизованого розподілу виключаються судді, які в передбачених законом випадках не можуть здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді справи.

Виключення судді з автоматизованого розподілу, коли він є близьким родичем чи членом сім’ї слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, заявника, представника заявника,  потерпілого, представника потерпілого, цивільного позивача, представника цивільного позивача, цивільного відповідача, представника цивільного відповідача, сторони, або інших осіб, які беруть участь у справі,  здійснюється при наявності відповідного документу (копії), що підтверджує родинні чи сімейні стосунки.

2.6.2. Розподіл апеляційних скарг, подань місцевого суду або клопотань сторін щодо направлення кримінального провадження з одного суду до іншого,  по яким усі матеріали (необхідні документи) надійшли після закінчення робочого часу, може здійснюватися за наказом голови апеляційного суду»

(Пункт 2.6 доповнено підпунктом 2 на підставі рішення зборів суддів від 11 травня 2018 року (протокол №2)).

 

2.7. Коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи розраховується за формулою:

 

К_Н = Сума (Вага_Судової_Справи) / КтРД,

де:

 

К_Н – коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи;

Сума (Вага_Судової_Справи) – розраховується як сума ваги кожної судової справи, які були розподілені на суддю, починаючи з початку поточного року до моменту автоматизованого розподілу поточної судової справи;

Вага_Судової_Справи – розраховується для кожної судової справи, яка була розподілена на суддю, починаючи з початку поточного року до моменту автоматизованого розподілу поточної судової справи, за формулою:

 

К_СКЛАДН * К_ФУС / К_АДМІН,

де:

К_СКЛАДН – коефіцієнт складності судової справи (категорії судової справи), що підлягає автоматизованому розподілу;

К_ФУС – коефіцієнт форми участі судді в розгляді судової справи на момент автоматизованого розподілу цієї судової справи;

К_АДМІН – коефіцієнт адміністративних посад – коефіцієнт участі судді у судовій справі при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя на момент розподілу судової справи;

КтРД – кількість робочих днів, у які судді розподілялися судові справи, починаючи з початку календарного року.

2.8. Коефіцієнт складності судової справи (категорії судової справи), що підлягає автоматизованому розподілу становить:

у кримінальному провадження (11-КП) та у кримінальній справі (11):

а) при оскарженні виправдувального вироку – 2;

б) у разі оскарження усіх інших вироків або ухвал – 1; (абзаци другий та третій змінені на підставі рішення зборів суддів від 15 липня 2016 року (протокол № 3))

у цивільній справі (22-ц) – 1:

при оскарженні ухвали слідчого судді (11-СС) – 1;

клопотання, подання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого, (11-П) – 0,1;

заява про визначення підсудності у цивільних справах (22Ц-ВП) – 0,1:

заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (11-О, 88-Ц) – 1;

у справі про адміністративне правопорушення (33) – 1;

клопотання, що розглядаються слідчими суддями (1-НСРД) – 0,07. (абзац змінений на підставі рішення зборів суддів від 15 липня 2016 року (протокол № 3))

2.9. Суддя-доповідач, головуючий має коефіцієнт форми участі – 1, суддя, який входять до складу колегії – 0,3. (абзац змінений на підставі рішення зборів суддів від 15 липня 2016 року (протокол № 3))

2.10. Коефіцієнт адміністративних посад становить:

Голова суду – 0,5;

Заступник голови суду – 0,9;

Секретар судової палати – 1.

(коефіцієнти адміністративних посад змінені на підставі рішення зборів суддів від 15 лютого 2017 року (протокол № 1))

 

2.11. Обрання судді-доповідача за випадковим числом здійснюється відповідно до коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

 

2.12 «Склад постійно-діючої колегій суддів судової палати у кримінальних справах:           

 1. МІНЯЙЛО М.П.
 2. ГУЛИЙ В.П.
 3. ФАРІОНОВА О.М.
 4. КУЦЕНКО О.В.
 5. МАРКОВА Т.О.
 6. ЧЕБАНОВА-ГУБАРЄВА Н.В.

(Пункт 2.12 викладено в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 27 жовтня 2017 року (протокол №7)).

 

«2.12.2. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх, що надійшло на розгляд у порядку, передбаченому КПК 1960 року, КПК, розглядається суддями:  Гулим В.П.,  Куценко О.В., Марковою Т.О., Міняйлом М.П.,  Фаріоновою О.М., Чебановою-Губарєвою Н.В.».

а) Справи про адміністративні правопорушення розглядаються суддями: Міняйлом М.П., Гулим В.П., Фаріоновою О.М., Марковою Т.О., Куценко О.В., Чебановою-Губарєвою Н.В., Бондаренко Т.З., Ямковою О.О..

(Пункт 2.12.2 доповнено підпунктом а) на підставі рішення зборів суддів від 12 лютого 2018 року (протокол №1). Вказані зміни набирають чинності з 1 березня 2018 року).

2.12.3. Суддя-доповідач складу колегії визначається АСДС із числа суддів, уповноважених на здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.

«2.13 Склади постійно-діючих суддів судової палати в цивільних справах:

 
    1 (колегія)
1.     Галущенко О.І,     
2.     Лисенко П.П.,     - день засідань понеділок.
3.     Серебрякова Т.В.,

Резервні судді для 1 колегії.

1) Колосовський С.Ю.

2) Локтіонова О.В.

3) Ямкова О.О.
 

    2 (колегія)
1.     Базовкіна Т.М,
2.     Кушнірова Т.Б.,  - день засідань вівторок.
3.     Яворська Ж.М.,       

Резервні судді для 2 колегії.

1) Данилова О.О.,

2) Коломієць В.В.,

3) Шаманська Н.О.


                            
    3 (колегія)
1.     Бондаренко Т.З.,     
2.     Крамаренко Т.В.,     - день засідань середа.
3.     Темнікова В.І.,

Резервні судді для 3 колегії.

1) Прокопчук Л.М.,

2) Самчишина Н.В.,

3)Царюк Л.М.    4 (колегія)
1)    Колосовський С.Ю.,
2)    Локтіонова О.В.,     - день засідань середа.
3)    Ямкова О.О.

Резервні судді для 4 колегії.

1. Галущенко О.І.,

2. Лисенко П.П.,

3. Серебрякова Т.В.           


    5 (колегія)
1)     Данилова О.О,
2)     Коломієць В.В.,        - день засідань четверг.
3)    Шаманська Н.О.,

Резервні судді для 5 колегії.

1) Базовкіна Т.М.,

2) Кушнірова Т.Б.,

3) Яворська Ж.М.

 

 6 (колегія)
1)     Прокопчук Л.М.,
2)     Самчишина Н.В.,        - день засідань четверг.
3)    Царюк Л.М.,

Резервні судді для 6 колегії.

1. Бондаренко Т.З.,

2. Крамаренко Т.В.,

3. Темнікова В.І.

 

 7 (колегія)
1)    Лівінський І.В.,
2)    Данилова О.О.,        - день засідань четверг.
3)    Шаманська Н.О.,

Резервні судді для 7 колегії.

1. Галущенко О.І.,

2. Лисенко П.П.,

3. Серебрякова Т.В.

 

На період відпусток визначити резервні склади колігій наступним чином:

 2 діюча колегія є резервною для 1 колегії;

3 діюча колегія є резервною для 2 колегії;

1 діюча колегія є резервною для 3 колегії та 4 колегій;

(Пункт 2.13 викладено в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 12 лютого 2018 року (протокол №1). Вказані зміни набирають чинності з 1 березня 2018 року).

2.13.1. Перша постійно-діюча колегія судової палати у цивільних справах здійснює судочинство, як правило, по понеділкам; друга по вівторкам; третя і четверта - по середам; п’ята і шоста – у четвер. П'ятниця є резервним днем для перенесення розгляду справ.

(Пункт 2.13.1. викладено в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 26 вересня 2016 року (протокол № 4))

2.13.2. У разі необхідності та за наявності вільних залів, постійно-діючі колегії судової палати з розгляду цивільних справах  можуть слухати справи і в інші дні, заздалегідь попередивши керівника відділу забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах.

(Пункт 2.13.3 виключений на підставі рішення зборів суддів від 15 липня 2016 року (протокол № 3))

2.14. Під час автоматизованого розподілу одночасно із визначенням судді-доповідача, за допомогою АСДС, у випадках, визначених законом, по тим же принципам, правилам та порядку, згідно з налаштуваннями складу колегій суддів  визначається (формується) склад колегії суддів у складі трьох суддів, а у випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 31 КПК, у складі п’яти суддів.

2.14.1 У разі визначення колегії суддів у складі трьох суддів у кримінальних провадженнях, передбачених частиною дев'ятою 9 статті 31 КПК України, після проведення автоматизованого розподілу судової справи між суддями здійснюється повторний автоматизований розподіл судової справи з метою збільшення складу суду. Збільшення складу відбувається за допомогою АСДС на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату Суду чи особи, яка виконує його обов'язки (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді-доповідача у справі у порядку, зазначеному в підпункті 2.3.23 пункту 2.3 Положення.

(пункт 2.14. доповнено підпунктом 2.14.1 на підставі рішення зборів суддів від 24 березня 2017 року (протокол № 2))

2.15. У разі, якщо після визначення АСДС судді-доповідача не можливо визначити склад колегії АСДС в автоматичному режимі згідно з налаштуваннями складу колегій, визначається склад колегії з числа суддів зі складу судової палати, до якої належить суддя-доповідач.

2.15.1.   У разі неможливості АСДС визначити склад колегії суддів при оскарженні ухвали слідчого судді (11-СС), розгляду подання місцевого суду або клопотання сторін щодо направлення кримінального провадження з одного суду до іншого (11-П), з числа суддів судової палати з розгляду кримінальних справ, через відсутність необхідної кількості суддів, склад колегії суддів, окрім судді-доповідача по справі, визначається за допомогою АСДС за рахунок слідчих суддів: Галущенка О.І., Кушнірової Т.Б., Лівінського І.В.

Вказане доповнення набирає чинності з 01 червня 2018 року.

 (Пункт 2.15 доповнено підпунктом 1 на підставі рішення зборів суддів від 11 травня 2018 року (протокол №2)).

2.16. Навантаження на суддю визначається по видам проваджень за індексами: (11 - КП) – апеляційна скарга на судове рішення кримінального провадження (11) - апеляційна скарга на судове рішення по кримінальній справі, (22 - Ц) апеляційна скарга на рішення, ухвалу у цивільній справі,  (11 – СС) – апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді, (11 - П, 22 –Ц-ВП) – клопотання, подання, листи  про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого, (11 – О, 88-Ц) – заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, (33) – апеляційна скарга на постанову у справі про адміністративне правопорушення. 

2.16.1. Навантаження слідчого судді суду визначається з урахуванням розглянутих ним проваджень, які містять інформацію з обмеженим доступом, а також державну таємницю.

2.17. У суді застосовуються:

автоматизований розподіл судових справ під час реєстрації відповідної судової справи;

розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

визначення складу суду з метою заміни судді (суддів);

повторний автоматизований розподіл судових справ.

2.17.1. Особливості автоматизованого розподілу судових справ визначаються цими Засадами, з урахуванням Положення, інших нормативних актів.

2.18. Відповідно до визначеного процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду, розгляд справи, як правило, проводиться визначеною автоматизованою системою колегією суддів. 

(Абзац 2 пункт 2.18 виключений на підставі рішення зборів суддів від 24 березня 2017 року (протокол № 2))

2.18.1. До початку апеляційного розгляду або після початку апеляційного розгляду, але без вчинення процесуальних дій, окрім відкладення такого, у разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов'язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, інші передбачені законом випадки, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судової справ), який не є суддею-доповідачем у справі, заміна судді (суддів) члена (членів) постійної колегії здійснюється АСДС із числа резервних суддів даної постійно-діючої колегії, а у разі неможливості із числа суддів відповідної палати. Заміна відбувається за допомогою АСДС на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату Суду чи особи, яка виконує його обов'язки (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді-доповідача у справі з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду цієї справи у порядку, зазначеному в підпункті 2.3.23 пункту 2.3 Положення.

Судді інших колегій суддів судової палати у цивільних справах, які розглядають справи в той же день, що і колегія, в якій проводиться заміна, виключаються із розподілу

(Пункт 2.18.1. викладено з внесеними змінами на підставі рішення зборів суддів від 12 лютого 2018 року (протокол №1). Вказані зміни набирають чинності 1 березня 2018 року).

2.18.2. У разі задоволення відводу або самовідводу судді (суддів), який не є суддею-доповідачем у справі, заміна відведеного судді (суддів) здійснюється АСДС  в порядку, визначеному даними Засадами, на підставі вмотивованого рішення про відвід (самовідвід) судді (суддів).

2.18.3. Після початку апеляційного розгляду та вчинення будь-якої процесуальної дії, окрім відкладення розгляду, заміна відсутнього судді (суддів) у зв’язку з його (їх) тривалою непрацездатністю (більше 30 днів), відпустки, який не є суддею-доповідачем у справі, здійснюється у виняткових випадках, коли це може бути наслідком порушення розумного строку розгляду справи, передбаченого відповідним процесуальним законом. Заміна судді (суддів) члена (членів) колегії здійснюється АСДС відповідно до п. 2.8.1. даних Засад.

(Підпункт 2.18.3. викладено в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 20 липня 2017 року (протокол №5))

2.19. Підставами для виключення судді з автоматизованого розподілу є:

а) наказ про надання відпустки. У разі відкликання судді з відпустки для розгляду конкретної справи, він не включається на цей день в систему автоматичного розподілу; (підпункт «а» пункту 2.19. викладено в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 24 березня 2017 року (протокол №2))

б) наказ про відрядження;

в) перебування на лікарняному, що підтверджено табелем робочого часу. Про відкриття лікарняного до 10.00 год. дня, із якого починається лікарняний, у будь-який спосіб повідомляється особа, відповідальна за ведення табеля, яка ставить до відома начальника відповідного відділу із забезпечення автоматизованого документообігу;

г) рішення загальних зборів суддів;

ґ) вмотивоване розпорядження керівника апарату Суду чи особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи), у випадках, передбаченими цими Засадами;

д) закінчення терміну повноважень судді;

е) відсторонення судді  від здійснення правосуддя;

є) переведення судді до суду нижчого рівня;

ж) звільнення судді з посади.

2.20. Справи не розподіляються щодо конкретного судді:

а) за два місяці до закінчення повноважень судді;

б) за п’ятнадцять днів до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів;

в) за три робочі дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

г) у період відпустки судді;

ґ) за один робочий день до відрядження (за три робочі дні - якщо тривалість відрядження більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

д) під час тимчасової непрацездатності судді;

е) на час дії рішення загальних зборів суддів щодо виключення судді з автоматизованого розподілу;

є) на час дії розпорядження керівника апарату Суду чи особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи) про виключення судді з автоматизованого розподілу;

ж) за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

з) у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

и) у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення;

і) в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ;

ї) у разі перебування судді у нарадчій кімнаті тривалістю більше трьох робочих днів.

2.20.1. У випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддю (більше 20 справ від середнього навантаження по відповідній судовій палаті), за службовою запискою секретаря судової палати або відповідного заступника голови Суду, на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату Суду чи особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи), суддя може бути тимчасово виключеним з автоматизованого розподілу справ, але не більше ніж на 10 робочих днів). Ця норма не застосовується у період з 1 червня по 15 жовтня календарного року. 

2.20.2. У випадку настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом, за службовою запискою секретаря судової палати або відповідного заступника голови Суду, на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату Суду чи особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи), суддя може бути тимчасово виключеним з автоматизованого розподілу справ до 3 днів.

2.20.3. У разі перебування судді у нарадчій кімнаті тривалістю більше трьох робочих днів, за службовою запискою секретаря судової палати або відповідного заступника голови Суду, на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату Суду чи особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи), суддя може бути тимчасово виключеним з автоматизованого розподілу справ на час перебування у нарадчій кімнаті.

2.21. У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється АСДС у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.

2.22. Результатом автоматизованого розподілу судових справ є протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями суду, що автоматично створюється АСДС, який роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

2.23. Після автоматизованого розподілу судових справ АСДС відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному АСДС судді-доповідачу.

2.24. Якщо на розгляд надійшла апеляційна скарга, заява, подання, клопотання, справа за матеріалами кримінального провадження, яке містить гриф секретності, то суддя (суддя-доповідач), визначається АСДС із числа суддів, визначених відповідно до вимог Закону, які мають доступ та допуск до інформації з обмеженим доступом до державної таємниці згідно з графіком, затвердженим головою суду.

2.25. Автоматизований розподіл клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій здійснюється між слідчими суддями, визначеними статтею 247 КПК, згідно з графіком, затвердженим головою Суду.

2.26. У випадку неможливості розгляду слідчим суддею клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій  у встановлений законом термін з поважних причини (розгляд іншої справи тощо), таке клопотання передається іншому слідчому судді визначеного графіком.

2.27. Суддям, які розглядають клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій не розподіляються такі клопотання за 3 дні до початку відпустки. У разі встановлення в електронному табелі у зв'язку з відпусткою, відрядженням заборони для розподілу суддям, які мають розглядати клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, для розподілу таких клопотань відповідальна особа на підставі розпорядження голови Суду, вносить до електронного табелю зміни шляхом тимчасового зняття заборони для розподілу суддям, які визначені за графіком спеціалізації для розгляду таких клопотань. (Пункт 2.27. викладено в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 24 березня 2017 року (протокол №2))

2.28. Склад колегії, у випадках встановлених законодавством, визначається АСДС з урахуванням  особливостей, вказаних у п. 2.24. цих засад. 

2.29. Заява про відвід (самовідвід) судді-доповідача, іншого судді (суддів)  розглядається в порядку визначеному відповідним процесуальним законом.  

2.29.1. Питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обгрунтованість. Якщо суд доходить висновку про необгрунтованість заявленого відводу, він вирішує питання про зупинення провадження у справі, питання про відвід вирішується здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу.

(Пункт 2.29 доповнено підпунктом 2.29.1 на підставі рішення зборів суддів від 19 грудня 2017 року (протокол №8)).

2.30. Знеструмлення електромережі Суду, вихід з ладу обладнання або комп’ютерних програм, вихід з ладу сервера автоматизованої системи та інші умови, що впливають на безперебійність та функціонування автоматизованої системи чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів, фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату, особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених у цьому пункті обставин.

2.31. У разі настання обставин, зазначених у пункті 2.30., розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, клопотання слідчого, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, клопотання про надання дозволу на  обшук чи огляд житла тощо) здійснюється в наступному порядку.

2.31.1. Апеляційні скарги, заяви, подання, клопотання, справи, інша кореспонденція, які надходять до Суду, реєструються керівником відділу діловодства та обліку звернень громадян у відповідному журналі, після чого невідкладно передаються голові суду  (виконуючому обов’язки голови Суду) чи за його дорученням заступнику голови Суду.

2.31.2. Визначення судді-доповідача та формування колегій суддів для розгляду конкретного судового провадження здійснюється головою Суду  (виконуючим обов’язки голови Суду) чи за його дорученням заступником голови Суду, з урахуванням норм Положення та цих Засад, із числа суддів, які входять до складу колегій, що затверджені зборами суддів Суду, в порядку черговості в алфавітному порядку.

2.31.3. Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у пункті 1.38., до автоматизованої системи вноситься передбачена цими засадами та Положенням інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до Суду, а також інформація про її розподіл.   

 1. Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді

 

3.1. Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді здійснюється у разі:

а) повернення до суду апеляційної інстанції кримінального провадження (кримінальної справи), в якому судові рішення скасовувались з передачею кримінального провадження (кримінальної справи) на новий розгляд до суду нижчої інстанції або направлялись для провадження додаткового розслідування (крім проваджень (справ), у яких наявні обставини, що виключають повторну участь суддів у розгляді кримінального провадження (кримінальної справи);

(підпункт «а» пункту 3.1. викладено в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 19 грудня 2017 року (протокол №8)).

б) повторного надходження до суду апеляційних скарг, з передбачених процесуальним законом підстав (п. 1 ч. 3 ст. 399 КПК України, п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК України і ч. 2 ст. 294 КУпАП - у разі повернення апеляційної скарги поданої після закінчення строку апеляційного оскарження, коли особа, яка її подала, не порушувала питання про поновлення цього строку); (підпункт «б» пункту 3.1. викладено в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 24 березня 2017 року (протокол №2)).

в) надходження до суду апеляційної скарги після визначення судді-доповідача у даній судовій справі, в тому числі на різні судові рішення, якщо провадження не закінчено;

г) надходження судової справи для вирішення питання про виправлення описок та помилок, роз’яснення судового рішення;

ґ) надходження апеляційної скарги на ухвали слідчих суддів, які надійшли в межах одного кримінального провадження, за винятком, коли апеляційна скарга надійшла від іншого учасника кримінального провадження на ухвалу слідчого судді, яка переглядалася судом апеляційної інстанції та по ній прийнято одне з рішень, передбачених ч. 3 ст. 407 КПК України; (підпункт «ґ» пункту 3.1. викладено в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 24 березня 2017 року (протокол №2)).

д) надходження клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті апеляційним судом Миколаївської області;

е) коли судові справи, повернуті до апеляційного суду після виконання вимог частини другої статті 359 КПК 1960 року, відповідно до пункту 11 розділу XI Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України, а саме:

1) протокол судового засідання не підписаний головуючим чи секретарем судового засідання - для виконання вимог, передбачених ч. 2 ст. 87 КПК 1960 року;

2) суд першої інстанції не розглянув зауваження на протокол судового засідання чи не надав передбачену ст. 349 КПК 1960 року можливість ознайомитися з матеріалами справи  - для виконання вимог, передбачених ст. 88 і 349 КПК 1960 року;

3) засудженому, виправданому не було вручено копію вироку - для виконання вимог, передбачених ст. 344 КПК 1960 року;

4) суд першої інстанції прийняв апеляцію, яка не відповідає вимогам ст. 350, ст. 351 чи 352 КПК 1960 року – для виконання вимог, передбачених ст. ст. 353 чи 354 КПК 1960 року;

5) суд першої інстанції не повідомив осіб, інтересів яких стосується апеляція, про надходження апеляції – для виконання вимог ст. 351 КПК 1960 року;

є) надходження справ, пов’язаних із виконанням судових рішень, передбачених ст. 535 Кримінального процесуального кодексу України;

ж) заяви про відновлення втраченого судового провадження;

з) судові справи, повернуті до апеляційного суду після виконання вимог ч. 7 ст. 365 ЦПК України, ухвалення додаткового рішення, виправлення описок та помилок, роз’яснення судового рішення, надходження заяви про повернення судового збору, прийняття додаткового судового рішення (крім справ, у яких наявні обставини, що виключають повторну участь суддів у розгляді справи.).

(Підпункт "з" п. 3.1 викладено з внесеними змінамина на підставі рішення зборів суддів від 12 лютого 2018 року (протокол №1). Вказані зміни набирають чинності з 1 березня 2018 року).

Такі справи, апеляційні скарги розподіляються шляхом передачі  раніше визначеному у судовій справі судді-доповідачу.

3.1.1 Розгляд заяви про перегляд судового рішення за нововиявленними обставинами здійснюється тим самим складом суду, який ухвалив рішення, що переглядається. Якщо такий склад суду сформувати неможливо, суддя або колегія суддів для розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленними обставинами визначаеться в порядку, встановленому Законом.

(Пункт 3.1 доповнено підпунктом 3.1.1 на підставі рішення зборів суддів від 19 грудня 2017 року (протокол №8)).

3.1.2 Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленними обставинами, подані до набрання чинності ЦПК України в редакції від 7 жовтня 2017 року, провадження за якими не відкрито на момент набрання чинності цією редакцією Кодєксу, та які були розподілені новому складу суду за правилами ЦПК України в редакції, яка діяла для 15 грудня 2017 року, не підлягають повторному автоматизованому розподілу, якщо неможливо сформувати той самий склад суду, який ухвалив рішення, що переглядається.

(Пункт 3.1 доповнено підпунктом 3.1.2 на підставі рішення зборів суддів від 12 лютого 2018 року (протокол №1). Вказані зміни набирають чинності з дня затвердження її рішення зборів суддів Суду.).

3.2. У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді на строк, що не призводить до порушення розумного строку розгляду справ (строку вирішення справи), повторний автоматизований розподіл також не проводиться.

3.3. Якщо провадження не закінчено, всі апеляційні скарги стосовно однієї судової справи (одного кримінального провадження) передаються тому ж судді-доповідачу. 

3.5. У разі помилкової передачі апеляційної скарги на одне і теж судове рішення або по одній і тій же справі (провадженню), двом або більше суддям всі скарги передаються тому судді, який має на розгляді справу, а якщо провадження закінчено, а апеляційна скарга підлягає розподілу шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді – судді, який першим отримав апеляційну скаргу.

3.6. У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі судді-доповідача у випадках, передбачених пунктом 3.1., такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу на підставі службової записки секретаря судової палати або відповідного заступника голови Суду за  вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи), якщо відсутність судді-доповідача  призведе до неможливості розгляду цих справ та матеріалів у строки, встановлені чинним законодавством.

3.7. Результатом розподілу судової справи шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді є протокол передачі судової справи раніше визначеному складу Суду, що створюється в АСДС  уповноваженою особою апарату Суду.

3.7.1. Протокол передачі судової справи раніше визначеному судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

 

 1. Повторний автоматизований розподіл справ між суддями

 

4.1. Судові справи підлягають повторному автоматизованому розподілу:

а) у разі задоволення відводу (самовідводу) судді-доповідача або всього складу суду;

б) в порядку визначеному пунктом 3.6. цих Засад, якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, на момент повернення її з суду вищої інстанцій не працює в даному суді або таку справу неможливо передати відповідному судді з підстав, передбачених цими Засадами;

(підпункт «в» виключений на підставі рішення зборів суддів від 15 липня 2016 року (протокол № 3))

4.2. Винятково у разі, коли суддя-доповідач у передбачених законом випадках (перебування на лікарняному більше 60 календарних днів, відсторонення від посади, закінчення строку повноважень тощо) не може (не можуть) продовжувати розгляд справи, окрім тих випадків, коли процесуальним законодавством встановлені скорочені строки здійснення процесуальних дій, невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу на підставі службової записки секретаря судової палати або відповідного заступника голови Суду за вмотивованим розпорядженням керівника апарату Суду, особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи), що додається до матеріалів справи.

(Пункт 4.2. змінено (виключено символи зі словом «(судді)» на підставі рішення зборів суддів від 24 березня 2017 року (протокол № 2))

4.2.1. Невирішені цивільні справи за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи, передаються для повторного автоматизованого розподілу справ виключно у разі, коли суддя (якщо справа розглядається одноособово) або суддя-доповідач із складу колегії суддів (якщо справа розглядається колегіально) у передбачених законом випадках не може продовжувати розгляд справи більше чотирнадцяти днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ЦПК України».

 

(Підпункт 4.2.1 викладено в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 25 липня 2018 року (протокол №4)).

 

(Підпункт 4.2.2 виключено на підставі рішення зборів суддів від 25 липня 2018 року (протокол №4)).

 

4.3. Повторний автоматизований розподіл відбувається для визначення судді (суддів) з метою заміни судді (суддів), що вибули.

4.4. За  вмотивованим  розпорядженням  керівника  апарату Суду чи особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи),  на підставі подання відповідальної особи за автоматизований  розподіл справ,  здійснюється  повторний автоматизований  розподіл  судових  справ  у  разі  виявлення  очевидних помилок в налаштуваннях автоматизованої системи діловодства суду при автоматизованому  розподілі  справ,  що  призвели  до  порушення  порядку визначення судді (колегії суддів) для розгляду справи.

4.5. У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) повторний автоматизований розподіл справ або ж заміна судді (суддів) у випадках передбачених Положенням, цими Засадами, здійснюється на підставі вмотивованого рішення про відвід (самовідвід) судді (суддів).

4.6. Результатом повторного автоматизованого розподілу судової справи є протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями суду, що автоматично створюється АСДС, який підписується та додається до матеріалів судової справи.

4.7. Результатом автоматичної зміни складу колегії суддів є протокол автоматичної зміни складу колегії суддів, що автоматично створюється АСДС, який роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

4.8. У разі визначення АСДС неможливості здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ відповідно до підпункту 2.3.27 пункту 2.3 Положення АСДС автоматизовано створюється протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями суду, який підписується та додається до матеріалів судової справи.

4.9. У разі усунення обставин, що унеможливлюють здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ, такий розподіл відбувається відповідно до цих засад, вимог Положення та інших нормативних актів 

 1. Особливості розподілу справи після скасування рішення Суду судом вищої інстанції

 

5.1. У разі надходження до Суду справи з ухвалою суду вищої інстанції про скасування судового рішення і призначення нового розгляду у суді апеляційної інстанції, її реєструють за окремою категорією справ із визначеним індексом та не пізніше наступного робочого дня передають судді-доповідачу.

5.2. З автоматизованого розподілу виключаються судді, які ухвалили рішення, скасоване судом вищої інстанції, а також судді, які в передбачених законом випадках, не можуть здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

5.3. АСДС визначається суддя-доповідач та формується колегія суддів у складі трьох суддів, а у випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 31 КПК, у складі п’яти суддів, з урахуванням присутності на роботі суддів на дату призначення справи до розгляду.

5.4. Підставою для автоматизованого формування колегії суддів, визначення судді-доповідача та формування колегії  є резолюція голови Суду чи виконуючого його обов’язки на супровідному листі до справи.

 

 1. Розпорядження керівника апарату суду

 

6.1. Розпорядження керівника апарату Суду чи особи, яка виконує його обов’язки (або уповноваженої ним особи) видається на підставі:

- службової записки судді-доповідача у випадках, визначених п. 2.14.1., 2.18.1., 2.18.3. цих Засад; (абзац перший пункту 6.1. викладено в новій редакції на підставі рішення зборів суддів від 24 березня 2017 року (протокол №2)).

- службової записки секретаря судової палата або відповідного заступника голови Суду у випадках, передбачених п. 2.20.1., 2.20.2, 2.20.3, 3.6., 4.2. даних Засад;

- подання відповідальної особи за автоматизований розподіл справ у випадках, визначених п. 4.4. цих Засад.

6.2. Керівник апарату суду чи особа, яка виконує його обов’язки (або уповноважена ним особа) видає розпорядження в день подачі службової записки або подання.

 

 1. Прикінцеві та перехідні положення

 

7.1. Засади набирають чинності з дня їх затвердження зборами суддів Суду.

7.2. У разі внесення змін до Засад, збори суддів Суду новим рішенням затверджують відповідні зміни до Засад.

7.3. Засади та зміни до них вносяться до автоматизованої системи та оприлюднюються на веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня, що настає після прийняття рішення зборами суддів Суду про їх затвердження.

7.4. З дня набрання чинності цих Засад, втрачають Засади, затверджені рішенням зборів суддів Суду від 17 квітня 2015 року № 5.