flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Документи по темі:

0 Kb  -файл

                                       

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням загальних зборів працівників апарату 
           апеляційного суду Миколаївської області за №1 

від 16 лютого   2017 року

                      ПРАВИЛА 

ВНУТРІШНЬОГО СЛУЖБОВОГО (ТРУДОВОГО) РОЗПОРЯДКУ
АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 І. Загальні положення

1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового(трудового) розпорядку Апеляційного суду Миколаївської області (далі – Суд), режим роботи, умови перебування працівника суду в Апеляційному суді Миколаївської області та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова (трудова) дисципліна в Апеляційному суді Миколаївської області ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівником апарату своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового (трудового) розпорядку в Апеляційному суді Миколаївської області розроблені з урахуванням основних вимог Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу», Правил поведінки працівника суду, Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених Наказом Національного агентства України з питань державної служби 03.03.2016 р.  № 50.

4. Правила внутрішнього службового (трудового) розпорядку суду поширюються на працівників Апеляційного суду Миколаївської області: державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», працівників патронатної служби суду, працівників, які виконують функції з обслуговування, робітників та службовців (далі працівників апарату суду) та доводяться до відома всіх працівників апарату, які працюють у Апеляційному суді Миколаївської області, під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в суді

 

1. Працівники апарату суду повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Працівники апарату суду у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Працівники апарату суду повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Працівники апарату суду під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

5. Працівники апарату суду повинні дотримуватися ділового стилю одягу,  виглядати професійно і охайно.

  

ІІІ. Робочий час і час відпочинку працівника апарату суду

 

1. Тривалість робочого часу працівника апарату суду становить 40 годин на тиждень.

2. В Апеляційному суді  Миколаївської області встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

Режим роботи Апеляційного суду Миколаївської області встановлюється з урахуванням загальноприйнятого режиму роботи підприємств, установ і організацій у певній місцевості, а саме: понеділок – четвер з 08:00 до 17:00, п’ятниця з 08:00 до 15:45, перерва з 12:00 до 12:45.

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у Суді (його структурному підрозділі), може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для працівника апарату суду з урахуванням режиму роботи Суду.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і працівник апарату суду може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.

5. Працівникам забороняється відволікати іншого працівника від виконання його посадових обов’язків.

6. Облік робочого часу в Апеляційному суді Миколаївської області здійснюється у відповідному табелі обліку використання робочого часу (далі - табель).

З метою забезпечення контролю своєчасного виходу/прибуття на роботу відомості подаються керівниками структурних підрозділів керівнику апарату суду та до відділу з питань персоналу та організаційної роботи.

7. Вихід працівника апарату суду за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника, керівника апарату суду з обов’язковою відміткою у Журналі реєстрації місцевих відряджень.

 

ІV. Порядок повідомлення працівника апарату суду про свою відсутність

 

1. Працівник апарату суду повідомляє свого безпосереднього керівника та керівника апарату суду (або особу, яка виконує його обов’язки) про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом. Безпосередній керівник повідомляє відділ з питань персоналу та організаційної роботи про відсутність його підлеглого.

2. У разі недотримання вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівника апарату суду на робочому місці.

3. У разі ненадання працівником апарату суду доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату суду щодо причин своєї відсутності.

 

V. Перебування працівника апарату у приміщенні Апеляційного суду Миколаївської області у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

1. Для виконання невідкладних завдань працівник апарату суду може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника апарату суду не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Керівник апарату за потреби може залучати працівників апарату суду до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється  відділом з питань персоналу та організаційної роботи і затверджується керівником апарату.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом з питань персоналу та організаційної роботи керівнику апарату суду для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення працівника апарату суду до роботи понад установлену тривалість робочого дня у суді запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) працівникам апарату суду надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

7.  Працівники апарату суду повинні звільнити службові приміщення після закінчення робочого часу. Після закінчення робочого часу працівники суду можуть перебувати у приміщенні суду за погодженням з керівником апарату суду чи його заступниками.

 

VІ. Порядок доведення до відома працівника апарату суду нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома працівників апарату суду шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис працівника апарату суду (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівника апарату суду шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті Суду.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

1. Керівник апарату зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки в Суді здійснюється відповідальною особою  з охорони праці.

2. Працівник апарату суду повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником апарату суду, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Апеляційному суді Миколаївської області відповідає керівник апарату та відповідальна особа за охорону праці.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна працівником апарату суду

 

1. Працівник суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій керівником апарату суду особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою  та працівником, який звільняється, а також обхідним листом, який підписується всіма керівниками структурних підрозділів суду та завідувачем архівом.

Один примірник акта видається працівнику суду, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника. Обхідний лист також долучається до особової справи працівника.

 3. Працівник суду, що звільняється, зобов’язаний повернути своє службове посвідчення до відділу з питань персоналу та організаційної роботи у день звільнення.

 

ІХ. Прикінцеві положення

 

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку є підставою для притягнення працівника суду до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку, вирішуються керівником апарату Суду.